Profloorcare
voorwaarden   disclaimer   colofon   sitemap
0

Algemene Voorwaarden Pro Floor Care

Leveringen natuursteen en diensten. Bedrijven en particulieren.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRO FLOOR CARE

1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Pro Floor Care h.o.d.n. PFC Projects bv 

1.2 Koper: iedere (rechts)-persoon die aan Pro Floor Care een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Pro Floor Care uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in - en verkopen van natuursteen, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren (via door Pro Floor Care geaccepteerde tegelzetters) en instellingen.

1.4 Bescheiden: alle door koper aan Pro Floor Care ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Pro Floor Care vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

2. ALGEMEEN

2.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden van Pro Floor Care vervallen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Pro Floor Care en koper. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Pro Floor Care voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle leveranties worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Pro Floor Care schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Pro Floor Care op te stellen opdrachtbevestiging.

2.3 Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Pro Floor Care binden Pro Floor Care niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.4 De koper erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Pro Floor Care van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de koper zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de koper naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van koper met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Pro Floor Care slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.7 Onder koper wordt verstaan een ieder die aan Pro Floor Care een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

3. OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Pro Floor Care is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Pro Floor Care gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Pro Floor Care gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Pro Floor Care zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

3.5 Alle door Pro Floor Care opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de leveringsbon en/of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden, zo zal Pro Floor Care gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Pro Floor Care kostenverhogend zijn, aan de koper door te berekenen.

3.7 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Pro Floor Care wordt opgedragen, is koper verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Pro Floor Care terug te zenden, bij het ingebreke blijven hiervan heeft Pro Floor Care het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

3.8 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.9 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

4. OPDRACHTEN

4.1 Een opdracht bindt koper. Pro Floor Care is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de koper niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Pro Floor Care kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 De door koper na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan Pro Floor Care ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de koper, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Pro Floor Care zijn bevestigd.

4.3 Indien de koper de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Pro Floor Care alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden koper extra in rekening gebracht.

4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Pro Floor Care pas na schriftelijke acceptatie.

4.6 Schriftelijke opdrachten van de koper dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.7 Pro Floor Care behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld op de leveringsbon en/of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan koper in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de koper en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Koper wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging, of op het door partijen bepaalde tijdstip.

4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

4.10 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pro Floor Care het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.11 Het is koper niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van een jaar na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Pro Floor Care bij de opdracht voor koper betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 2000,00 Euro voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.12 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen, valuta en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van gegevens door de koper is Pro Floor Care behoudens ingeval van door de koper te bewijzen schuld of eigen opzet aan de zijde van Pro Floor Care niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Pro Floor Care tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1

5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De koper geeft Pro Floor Care enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de koper Pro Floor Care bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Pro Floor Care schriftelijk is bevestigd.

5.5 Indien de koper enige voor hem uit een overeenkomst met Pro Floor Care voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat koper onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Pro Floor Care het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de koper op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door koper aan Pro Floor Care verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

5.6 Pro Floor Care is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de koper de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van Pro Floor Care een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.7 Pro Floor Care verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de koper beoogde doel.

5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door Pro Floor Care aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Pro Floor Care onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Pro Floor Care het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de koper gehouden is de door Pro Floor Care reeds verrichte, maar uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.9 Wanneer de door Pro Floor Care geleverde goederen door koper juridisch en/of economisch in gebruik zijn genomen worden deze goederen geacht correct te zijn geleverd.

5.10 De door Pro Floor Care te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Pro Floor Care.

5.11 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.12 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

5.13 Ten onrechte aan Pro Floor Care geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5.14 Alle leveringstijden worden door Pro Floor Care steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Pro Floor Care eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

5.15 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen zeven dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Pro Floor Care het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

5.16 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen het in artikel 5.15 gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van Pro Floor Care worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de koper of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is koper verplicht Pro Floor Care over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Pro Floor Care te voldoen.

6.2 De met Pro Floor Care overeengekomen termijnen zijn door de koper nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Pro Floor Care door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Pro Floor Care van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Pro Floor Care daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Pro Floor Care kennis geeft. Onverminderd het recht van Pro Floor Care om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Pro Floor Care omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Pro Floor Care het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIE

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na aankoop van de goederen mogelijk. Pro Floor Care is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Pro Floor Care als bindend.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Pro Floor Care aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van koper of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Pro Floor Care niet, met name zal Pro Floor Care in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.7 Op geleverde goederen is Pro Floor Care nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Pro Floor Care verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zal Pro Floor Care in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.

7.8 Koper zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7.9 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Pro Floor Care geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.10 Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

7.11 Restpartijen worden niet retour genomen.

7.12 Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

7.13 Uitsluitingen van garanties: De garantie is niet van toepassing: indien er gebreken en/of schade ontstaat door: a. onjuist onderhoud b. onjuist gebruik c. moedwillige nalatigheid d. storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak. e. abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën. f. zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water. g. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat. gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond. h. het leggen en/of verwerken van door Pro Floor Care geleverde producten door anderen dan door Pro Floor Care geaccepteerde tegelzetters geschiedt.

7.14 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Pro Floor Care draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door koper te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het aankoopbedrag .

8.2 Koper is gehouden Pro Floor Care schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Pro Floor Care instellen terzake van schade ontstaan door of met de door Pro Floor Care geleverde diensten.

8.3 Indien een koper tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 Pro Floor Care behoudt zich het recht voor om communicatie met koper en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Pro Floor Care niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door koper geleden of te lijden schade is Pro Floor Care niet aansprakelijk.

8.5 Adviezen worden door Pro Floor care naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. Adviezen worden door Pro Floor Care naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6 Evenmin aanvaardt Pro Floor Care enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door koper van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan Pro Floor Care zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.7 In geen geval zal Pro Floor Care verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld door koper te bewijzen.

8.8 Pro Floor Care is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van koper of cliënt van koper.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op koper over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Pro Floor Care gesloten overeenkomsten is nagekomen: - De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; - De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Pro Floor Care verrichte of te verrichten diensten: - Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper van (een)overeenkomst(en).

9.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Pro Floor Care voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens koper, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van koper bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Pro Floor Care zouden worden onttrokken.

9.3 Koper wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Pro Floor Care de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Pro Floor Care zal cederen. Koper verleent Pro Floor Care reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

9.4 Op de goederen mogen door koper geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de koper evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.

9.5 Pro Floor Care is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij koper of diens houders weg te (doen) halen, indien koper zijn verplichtingen jegens Pro Floor Care niet nakomt. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.6 Het is Pro Floor Care toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9.7 Pro Floor Care behoudt het auteurrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer koper hierop een opdracht geeft.

9.8 Koper verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

9.9 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Pro Floor Care of getoond op de website van Pro Floor Care worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Pro Floor Care een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de koper zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen –is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Pro Floor Care voorbehouden.

9.10 Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Pro Floor Care afkomstige of door Pro Floor Care gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc, worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Pro Floor Care een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc, van de koper zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen –is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Pro Floor Care voorbehouden.

10. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Pro Floor Care daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Pro Floor Care is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden contant, per bank of middels pin, doch uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is koper rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Pro Floor Care moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van koper. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00.

10.5 Indien koper de opdracht in onderaanneming door Pro Floor Care doet uitvoeren, zal koper op eerste verzoek van Pro Floor Care zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Pro Floor Care cederen. Koper verleent Pro Floor Care reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Pro Floor Care het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de koper zekerheid stelt voor de betaling, of een door Pro Floor Care te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde goederen schort de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van die goederen of andere goederen niet op.

10.8 Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan dertig dagen waarop Pro Floor Care de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de koper heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de koper met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Pro Floor Care gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de koper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Pro Floor Care op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN

11.1 Ingeval Pro Floor Care een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Pro Floor Care gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever.

11.2 Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NEN-NORMEN).

11.3 Pro Floor Care kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de koper en/of klant van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De klant en/of koper beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct koper en/of klant Pro Floor Care aansprakelijk kan stellen.

12. GESCHILLEN

12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Pro Floor Care met koper is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13. SLOTBEPALING.

13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Pro Floor Care .

 

Amsterdam 2018, Pro Floor Care 

Algemene huurvoorwaarden PFC Projects bv

Algemene huurvoorwaarden en onderaanneming

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN voor bedrijven en onderaannemers
Pro Floor Care h.o.d.n. PFC Projects bv
Dobbelmannduin 31
2202 CW, Noordwijk
Kamer van Koophandel 57384347

Artikel 1 Toepasselijkheid Verhuurvoorwaarden
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Verhuurder:
Pro Floor Care die huurobjecten ter beschikking stelt en/of in verband daarmee diensten verleent in onderaanneming.
Huurder: de wederpartij van Verhuurder. Huurobject: het object dat de huurder huurt van de verhuurder voor de dagen aangegeven op de opdrachtbon.
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, diensten en andere handelingen van verhuurder.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt.
De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van verhuurder, in welke vorm ook gedaan vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van verhuurder kan door verhuurder worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat verhuurder de aanvaarding door huurder heeft ontvangen.
2.2 Opgaven en specificaties van verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.
2.3 Voor zover huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet huurder dat voor eigen rekening en risico.

Artikel 3 Huurprijs en Zekerheid
3.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief brandstof-, reinigings- en transportkosten. De eventuele kosten die worden gemaakt zoals omschreven in voorgaande zin, kan verhuurder apart bij huurder in rekening brengen.
3.2 De dagprijzen voor de huur van een machine zijn gebaseerd op huur/gebruik van maximaal 8 uur per dag, de weekprijzen op maximaal 5 dagen/ 40 uur per week, bij overschrijding van bovenstaande wordt een toeslag berekend.
3.3 Indien storting door huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan verhuurder het ter beschikking stellen van het huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan huurder na het einde van de huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met het geen verhuurder van huurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft. Indien naar het redelijke oordeel van verhuurder de financiële positie van huurder daartoe aanleiding geeft, is huurder verplicht op eerste verzoek van verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van verhuurder te stellen voor de nakoming van de verplichting van huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. Laat huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Betaling
4.1 Hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is, dient hij binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen hetzij contant bij verhuurder, hetzij door overboeking naar een door verhuurder aan te geven bank- of girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde binnen 30 dagen na factuurdatum is bijgeschreven op de bank- of girorekening in de vorige zin bedoeld.
4.2 Indien en voor zover (enig doel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is verhuurder onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:
(a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5% per maand over (het niet betaalde deel van) de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en
(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan huurder met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met huurder. Indien huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is verhuurder voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Verhuurder kan voorts alle kosten, die hij in of buiten recht tot behoud van zijn rechten tegenover huurder moet maken, aan huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van verhuurder tegen huurder minimaal €1250,00.        

4.3 Een betaling van huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die verhuurder in verband met tekortschieten van huurder onder de huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van de verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Eén en ander geldt voor zover verhuurder niet anders bepaalt.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk ander is overeengekomen, is het de huurder niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. 

Artikel 5 Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject aan bedrijven en onderaannemers
5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het huurobject door verhuurder aan huurder plaats op het daartoe overeengekomen tijdstip en locatie. Verhuurder geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het huurobject tegenover huurder niet eerder in verzuim dan nadat hem door huurder na afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter beschikking stellen en verhuurder ook deze termijn heeft laten verstrijken.
5.2 Indien huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan verhuurder is toe te rekenen, geraakt huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd het recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de eerst niet-afname, is verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien huurder het huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat verhuurder aan huurder heeft aangezegd.
5.3 Bij het in ontvangst nemen van het huurobject althans onverwijld daarna dient huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan verhuurder te melden. Gebreken, die huurder niet tijdig aan verhuurder schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of schadevergoeding.

Artikel 6 Gebruik
6.1 Huurder of onderaannemer is verplicht het huurobject te gebruiken als een goed huurder, hetgeen onder meer inhoud;
(a) dat huurder of onderaannemer het huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;
(b) dat huurder of onderaannemer het huurobject gebruikt met in achtneming van de aanwijzingen, die verhuurder hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
(c) dat huurder of onderaannemer het huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;

(d) dat huurder of onderaannemer alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject;

(e) dat huurder of onderaannemer het huurobject niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop het huurobject op basis van de huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de verhuurder is verkregen.
6.2 Indien voor gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning. Bij onderaanneming verzorgt verhuurder voor de nodige vergunningen.
6.3 Het is huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
6.4 Indien verhuurder de beschikking over het huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat huurder of onderaannemer des verzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij huurder of onderaannemer gebruikelijke werktijden.
6.5 Het is huurder alleen toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het huurobject bij voorafgaande schriftelijke goedkeuring van verhuurder. Onderhoud van deze wijzigingen zijn geheel voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 7 Beslag; aanspraak van derden
7.1 Indien op het huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het huurobject aanspraken doen gelden, is huurder of onderaannemer verplicht verhuurder hierover onverwijld te informeren. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door verhuurder te geven instructies te handelen.
7.2 Huurder of onderaannemer vrijwaart de verhuurder voor alle kosten die voortvloeien uit een ten laste van huurder gelegd beslag op het huurobject.

Artikel 8 Gebreken
8.1 Onverminderd het bepaalde in 5.3, dient huurder of onderaannemer, indien hij tijdens de huur aan het huurobject gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen een werkdag schriftelijk of telefonisch aan verhuurder te melden. Gebreken, tekorten of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk of telefonisch zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, aanneemsom, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade door verhuurder.
8.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met verhuurder. Laat huurder (tijdig) overleg met verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik volledig voor rekening van huurder of onderaannemer.

8.3 Na tijdige melding zal verhuurder het gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder of onderaannemer stelt het huurobject op verzoek van verhuurder onverwijld ter beschikking op een door verhuurder aan te geven plaats. Huurder of onderaannemer laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren. De kosten van het herstel komen voor rekening van verhuurder, behalve als het gebruik, het tekort of de beschadiging aan huurder of onderaannemer is toe te rekenen, bijv. schade aan rubber opzetstukken of klittenbandhouders. Het gebrek, tekort of beschadiging is in ieder geval aan huurder toe te rekenen als deze is ontstaan door het (1) gebruik van het huurobject in strijd met wat van een goed huurder verwacht mag worden of (2) toedoen of nalaten van derden voor wie verhuurder rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.

8.4 Indien huurder of onderaannemer als gevolg van een aan verhuurder toe te rekenen gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, het huurobject meer den één (1) werkdagen in het geheel niet kan gebruiken, heeft hij het recht op vermindering van de huurprijs of aanneemsom met een maximum van € 250,- per dag, in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het huurobject in het geheel geen gebruik kan maken.

Artikel 9 Verlies of vergaan van het huurobject
9.1 Huurder of onderaannemer dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan verhuurder te melden en verder aan verhuurder alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het vergaan behoeft, te verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het huurobject naar het oordeel van verhuurder de huurwaarde op de moment van het huurobject in het economische verkeer overtreffen.
9.2 Tenzij Verhuurder na de melding van het volledige verlies of het vergaan van het huurobject een vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking stelt, eindigt de huurovereenkomst. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het huurobject, huurder of onderaannemer het resterende gedeelte van het huurobject wil blijven gebruiken, wordt de huurovereenkomst voortgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de
huurprijs verminderd in de zelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijk verlies of vergaan is verminderd.
9.3 Indien het verlies of vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan huurder of onderaannemer is toe te rekenen, komt schade die verhuurder dientengevolge lijdt, volledig voor rekening van huurder of onderaannemer.

Artikel 10 Teruggave na einde huurovereenkomst of opdracht
10.1 Bij het einde van de huurovereenkomst moet huurder of onderaannemer aan verhuurder het huurobject, inclusief alle bescheiden en losse onderdelen, weer ter beschikking stellen.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft huurder of onderaannemer het huurobject met alle slijpschijven en slijpblokken (indien van toepassing), gereinigd en - afgezien van normale slijtage van het huurobject bij gebruik van het huurobject in overeenstemming met wat van een goed huurder of onderaannemer verwacht mag worden - in de oorspronkelijke staat terug aan verhuurder door het huurobject aan verhuurder ter beschikking te stellen op de door verhuurder aangegeven plaats.
Huurder of onderaannemer stelt het huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de huurovereenkomst of de opdrachtbon door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn, opdracht of anderszins eindigt.
10.3 Eventuele door huurder of onderaannemer uitgevoerde wijzigingen op het huurobject dient de huurder of onderaannemer te verwijderen, dan wel
terugbrengen in originele staat. Verhuurder is nimmer gehouden tot enige vergoeding jegens huurder op basis van deze wijzigingen.
10.4 Stelt huurder of onderaannemer het huurobject niet ter beschikking op de aangewezen plaats en/of datum dan geraakt huurder of onderaannemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van verhuurder vereist is. Huurder of onderaannemer verbeurt als dan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, 5% van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject met schuur en slijpschijven, voor iedere dag dat huurder of onderaannemer tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het huurobject aan verhuurder ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft verhuurder recht op volledige vergoeding van alle schade, die verhuurder lijdt als gevolg van het tekortschieten door huurder of onderaannemer in de nakoming van de verplichting zoals bepaald in dit artikel. Voorts is verhuurder alsdan gerechtigd, en door huurder of onderaannemer uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het huurobject zich bevindt, ten einde het huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder of onderaannemer. Huurder of onderaannemers is verplicht in dit geval zijn volledige medewerking te verlenen.
10.5 Indien na teruggave blijkt dat het huurobject is beschadigd, niet is gereinigd of eventueel niet met een volledige slijpset of schuurschijven wordt afgeleverd, dan is huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor verhuurder ontstaan.
10.6 Indien na teruggave blijkt dat het huurobject de limiet overschreden heeft zoals omschreven in artikel 3.2, dan zal dit nog extra gefactureerd worden.

Artikel 11 Opzegging huurovereenkomst of opdracht onderaanneming
11.1 Verhuurder is bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
(a) ten aanzien van huurder of onderaannemer om surseance van betaling dan wel het uitspreken van het faillissement is verzocht;
(b) op (enige onderdeel van) het vermogen van huurder of onderaannemer beslag is gelegd;
(c) de onderneming van huurder of onderaannemer(grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;
(d) de huurder of onderaannemer zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;
(e) dan wel zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij de verhuurder of onderaannemer redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door huurder van zijn verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.
11.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de opzegging van de overeenkomst als bedoeld in 11.1

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Onverminderde het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder of onderaannemer uit hoofde van of in verband met de huurovereenkomst dat:
(a) verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een werk of een gedeelte van het bedrijf of het werk;
(b) verhuurder voor andere schade dan onder (a.) genoemd in totaal slechts aansprakelijk te houden is tot een bedrag van maximaal € 25000,-.
De onder (a) en (b) vermelde limieten gelden niet, indien huurder of onderaannemer aantoont dat de schade, waarvoor huurder of onderaannemer verhuurder aansprakelijk houdt het gevolg is van opzet of grove schuld van (statutaire) bestuurders of daarmee gelijk te stellen leiding gevende personen van verhuurder.
12.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor huurder of onderaannemer schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor verhuurder aansprakelijk is, dient huurder of onderaannemer met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 10 dagen na die gebeurtenis, verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat huurder of onderaannemer een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot schadevergoeding van huurder of onderaannemer jegens verhuurder vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
12.3 Huurder of onderaannemer vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met door verhuurder aan huurder of onderaannemer verhuurde huurobjecten, behoudens voor zover huurder of onderaannemer aantoont dat, die aanspraken schade betreffen waarvoor verhuurder mede met inachtneming van het in 12.1 en 12.2 bepaalde jegens huurder of onderaannemer aansprakelijk is. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken. 

Artikel 13 Verzekering
Indien verhuurder het huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dat;
(a) huurder of onderaannemer als een ‘goed huisvader' voor het huurobject
dient zorg te dragen;
(b) huurder of onderaannemer een beschadiging, vernietiging of een verlies
van het huurobject onverwijld mede schriftelijk aan verhuurder dient te melden;
(c) huurder of onderaannemer gehouden blijft aan verhuurder de schade te
vergoeden, die verhuurder als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het huurobject lijdt, indien en voor zover de door verhuurder afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het ‘eigen risico' of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de huurder of onderaannemer, omdat huurder of onderaannemer de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan verhuurder heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het huurobject volledig te dekken.
(d) Het eigenrisico voor een casco en/of WA schade komt voor rekening van de verhuurder. Dit eigen risico bedraagt € 1000,-voor zowel Casco als WA.
(e) Bij diefstal van het gehuurde object, is huurder verplicht meteen aangifte te doen bij de politie.

Artikel 14 Hoofdelijkheid
Indien huurder of onderaannemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat
gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 15 Overdracht rechten en verplichtingen
Huurder of onderaanemer kan rechten of verplichtingen uit de huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder overdragen aan respectievelijk doen overnemen voor een derde. Verhuurder kan de toestemming onder voorwaarden verlenen. De rechten uit hoofde van verhuur overeenkomsten kunnen door verhuurder worden overgedragen aan een derde partij, waarvoor huurder voor ondertekening van korte en lange termijn overeenkomsten reeds nu goedkeuring geeft. 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegd rechter
16.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst ontstaan, waaronder ook geschillen over het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam

Pro Floor Care, PFC Projects bv Noordwijk 2018

Algemene voorwaarden onderaanneming

Onderaanneming voor bedrijven en Zelfstandige Zonder Personeel

Algemene voorwaarden van onderaanneming voor bedrijven en Zelfstandige Zonder Personeel ( ZZP )
Pro Floor Care - PFC Projects bv
Dobbelmannduin 31
2202 CW, Noordwijk
Kamer van Koophandel 57384347

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van onderaanneming tussen de hoofdaannemer PFC Projects b.v. gevestigd te Noordwijk, hierna te noemen Pro Floor Care, en zijn onderaannemer.
2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als de onderaannemer. Dit geldt ook voor de Zelfstandige Zonder Personeel ( ZZP ).
3. Met de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden bedoeld: de opdrachtgever van Pro Floor Care.
4. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Door Pro Floor Care of de onderaannemer vervaardigde of verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen, opdrachtbonnen, bestekken e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als de bescheiden. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd's, USB-sticks e.d..
6. Onder overeenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan: de tussen Pro Floor Care en de onderaannemer gesloten overeenkomst. Dit geld ook voor de Zelfstandige Zonder Personeel, hierna te noemen de onderaannemer.
7. Onder aannemingsovereenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan: de tussen Pro Floor Care en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
8. Onder arbeidskrachten worden in deze voorwaarden verstaan: het eigen personeel van de onderaannemer, door hem ingeschakelde zzp'ers en andere door hem ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en hun personeel. Als ook de Zelfstandige Zonder Personeel.
9. Onder een geldig identiteitsbewijs wordt in deze voorwaarden verstaan: een Nederlands paspoort, een paspoort van één van de andere landen van de Europese Unie, een Europese identiteitskaart of een ander niet-Nederlands paspoort, mits voorzien van een door de vreemdelingendienst aangetekende vergunning tot verblijf dan wel een andersoortige verblijfsvergunning, waaruit tenminste het recht tot het verrichten van arbeid in Nederland voortvloeit.
10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van (een deel van) een bepaling van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
11. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
12. Indien onderaannemer akkoord gaat met een opdracht van Pro Floor Care is hij op de hoogte van de algemene voorwaardes die op de website van Pro Floor Care staan of gedeponeerd liggen bij de kamer van koophandel te Amsterdam, er is sprake van een bestendige handelsrelatie. Pro Floor Care hoeft de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
1. Alle verzoeken van Pro Floor Care aan de onderaannemer tot het uitbrengen van een offerte of het doen van een aanbieding zijn vrijblijvend.
2. Nadat Pro Floor Care een aanbieding of offerte van de onderaannemer heeft ontvangen en met de inhoud hiervan kan instemmen, zal Pro Floor Care een opdrachtbevestiging opstellen in de vorm van een schriftelijke overeenkomst, of een opdrachtbon.
3. De uiteindelijke overeenkomst komt tot stand nadat Pro Floor Care een door de onderaannemer ondertekend exemplaar retour hiervan heeft ontvangen.
4. Een en ander geldt tenzij Pro Floor Care de aanbieding of offerte van de onderaannemer op andere wijze schriftelijk zoals een opdrachtbon voor akkoord heeft bevestigd.
5. Indien Pro Floor Care zonder daaraan voorafgaande aanbieding of offerte bij de onderaannemer een opdracht plaatst, behoudt Pro Floor Care zich het recht te allen tijde de opdracht in te trekken.


Artikel 3: Verplichtingen onderaannemer
1. De onderaannemer dient er voor te zorgen dat:
A. hij het door hem uit te voeren werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst zal (doen) uitvoeren;
B. hij uitsluitend de door Pro Floor Care gegeven orders en aanwijzingen zal opvolgen;
C. hij aan Pro Floor Care het manurenregister en de (loon)staten met de namen en de registratienummers van alle door hem ingeschakelde arbeidskrachten, inclusief kopieën van geldige identiteitsbewijzen, zal overleggen, en op verzoek van Pro Floor Care tussentijds inzage zal verschaffen in de loon- en werknemersadministratie;
D. hij wekelijks de manurenstaat en wijzigingen van ingeschakelde arbeidskrachten schriftelijk aan Pro Floor Care overlegt;
E. iedere arbeidskracht die door hem ingeschakeld wordt de Nederlandse taal zodanig beheerst dat hij de voor een goede uitvoering noodzakelijke instructies begrijpt, een en ander ter beoordeling van Pro Floor Care;
F. de door Pro Floor Care en de opdrachtgever gestelde veiligheidseisen en aanwijzingen van de arbeidsinspectie zullen worden uitgevoerd en nageleefd;
G. hij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Floor Care, geen gevaarlijke, of voor de gezondheid schadelijke, stoffen op de werklocatie gebruikt of opslaat;
H. onveilige situaties dan wel ongevallen en incidenten direct aan Pro Floor Care worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging aan Pro Floor Care;
I. hij dagelijks het, uit de werkzaamheden voortkomende afval in een door Pro Floor Care c.q. de opdrachtgever ter beschikking gestelde vuilcontainer deponeert;
J. hij na oplevering van zijn werkzaamheden de van toepassing zijnde garantiecertificaten, afgetekende opdrachtbonnen, foto's en revisietekeningen aan Pro Floor Care verstrekt;
K. hij op het eerste verzoek van Pro Floor Care kan tonen en overleggen:
o * een kopie van een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
o * ingeval de onderaannemer een natuurlijk persoon is, een geldig identiteitsbewijs;
o * ingeval de onderaannemer een naamloze of besloten vennootschap is met een directeur- grootaandeelhouder, een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de directeur;
o * een kopie van een geldig inschrijvingsbewijs bij het UWV;
o * een kopie van een vestigingsvergunning, voor zover vereist;
o * een recent jaarverslag;
o * een kopie van de originele G-rekeningovereenkomst (een overeenkomst met betrekking tot een geblokkeerde rekening);
o * een omzetbelastingnummer en een loonbelastingnummer;
o * een verklaring betalingsgedrag belastingdienst;
o * een verklaring arbeidsrelatie van de belastingdienst, die Pro Floor Care vrijwaart van inhouding en afdracht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen (VAR-WUO of VAR-dga);
L. hij zich onthoudt van het rechtstreeks doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de opdrachtgever voor de uitbreiding of wijzigingen van het werk van Pro Floor Care, zulks op verbeurte van een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding dan wel een nader schriftelijk overeengekomen boete;
M. Pro Floor Care is gevrijwaard voor aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden bij het niet naleven door de onderaannemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet;
N. Genotsmiddelen als ook het gebruik van genotsmiddelen zoals drugs en alcohol zijn niet toegestaan tijdens de werkzaamheden. Bij constatering door opdrachtgever en/of Pro Floor Care wordt direct het werk stilgelegd, alle schades zoals het vervangen van een onderaannemer, of het niet halen van een deadline worden direct verhaalt op de verantwoordelijke onderaannemer, hierin hanteert Pro Floor Care een zero tolerance;
O. hij adequaat en behoorlijk verzekerd is, met inachtneming van de leden 9, 10 en 11 van dit artikel.
2. De onderaannemer dient aan te geven hoe hoog het loonkostenbestanddeel van de door hem te berekenen onderaanneemsom is. Dit loonkostenbestanddeel dient uitgedrukt te zijn in een percentage van de onderaanneemsom.
3. De onderaannemer dient maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het werk dat onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.
4. De onderaannemer dient Pro Floor Care te wijzen op eventuele fouten en/of onduidelijkheden in bescheiden.
5. De onderaannemer is verplicht er voor te zorgen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden altijd een gemachtigde aanwezig is. Deze gemachtigde dient zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden bij Pro Floor Care te melden.
6. De door de onderaannemer te vervaardigen bescheiden dienen, binnen een nader overeen te komen termijn voor aanvang van de werkzaamheden waarop de bescheiden betrekking hebben, ter controle aan Pro Floor Care te worden voorgelegd.
7. Eventuele aanwijzingen van en correcties van bescheiden door Pro Floor Care dienen door de onderaannemer te worden verwerkt, waarna de onderaannemer binnen de overeengekomen termijn de definitieve versie van de bescheiden aan Pro Floor Care zal overhandigen.
8. De onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid en/of onzorgvuldigheid van hemzelf of van de door hem ingeschakelde arbeidskrachten. Tevens is de onderaannemer aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door verkeerde handelingen of door schuld van overige personen die door de onderaannemer op het werk zijn toegelaten alsmede door handelingen of voorvallen die tot het risico van de onderaannemer behoren.
9.Indien een CAR-verzekering of aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, liggen de polisvoorwaarden daarvan voor de onderaannemer ter inzage. De onderaannemer is meeverzekerd onder deze verzekering voor zover hij niet zelf verzekerd is en de schade niet wordt gedekt door de verzekering van de opdrachtgever. Indien sprake is van een door deze verzekering gedekte schade waarvoor de onderaannemer aansprakelijk is, komen het eigen risico en de eventuele premieverhogingen die het gevolg zijn van de erkende claim, voor rekening van de onderaannemer.
10. Ingeval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de onderaannemer, vervallen alle rechten van de onderaannemer onder de CAR-verzekering en komen alle kosten met betrekking tot het schadegeval en/of eigen risico, voor rekening van de onderaannemer.
11. Materialen, gereedschappen en overige zaken van de onderaannemer zijn niet meeverzekerd onder de CAR-verzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet de onderaannemer een eigen verzekering afsluiten.


Artikel 4: Verplichtingen in het kader van de ketenaansprakelijkheid
1. De onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting na te komen, voor zover deze direct of indirect verband houden met het door hem aangenomen of aan hem opgedragen werk.
2. De onderaannemer dient op verzoek van Pro Floor Care een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij het UWV en zijn afdracht van loonbelasting aan de belastingdienst.
3. De onderaannemer vrijwaart Pro Floor Care voor alle aanspraken ter zake van de betaling van premies sociale verzekeringen en loonbelasting die betrekking hebben op de onderaannemer zelf en de door hem ingeschakelde arbeidskrachten.


Artikel 5: Wet arbeid vreemdelingen/ Wet op de identificatieplicht
1. De onderaannemer dient voor vreemdelingen (als in de Wet arbeid vreemdelingen), die hij als arbeidskrachten wenst in te zetten, voor aanvang van de werkzaamheden de volgende documenten aan Pro Floor Care te overhandigen:
A. voor arbeidskrachten uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland:
• * een kopie van een geldig identiteitsdocument;
• * indien van toepassing: een geldige zogenaamde E101-verklaring, geldig voor Nederland.
B. voor arbeidskrachten buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland:
• * een kopie van een geldig identiteitsdocument;
• * een tewerkstellingsvergunning geldig voor Nederland.
2. De onderaannemer dient zich te houden aan de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen en dient er voor te zorgen dat alle door hem ingeschakelde arbeidskrachten zich hier ook aan houden, zij zich op de eerste werkdag legitimeren bij de desbetreffende verantwoordelijke van Pro Floor Care op de werklocatie en dat zij het introductieformulier invullen.
3. Indien de onderaannemer personen tewerkstelt die niet voldoen aan de vereisten van dit artikel, is Pro Floor Care gerechtigd deze personen de toegang tot het werk te ontzeggen. Eventuele schade die Pro Floor Care en/of haar opdrachtgever hierdoor lijdt, is voor rekening van de onderaannemer. De onderaannemer vrijwaart Pro Floor Care voor aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.


Artikel 6: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien Pro Floor Care aan de onderaannemer zaken ter beschikking stelt, garandeert de onderaannemer dat hij deze zal gebruiken en onderhouden in overeenstemming met de bestemming en de hierbij door Pro Floor Care gegeven instructies c.q. aanwijzingen. Bij niet nakomen van deze instructies c.q. aanwijzingen is de onderaannemer aansprakelijk voor alle schade, kosten e.d. en vrijwaart hij Pro Floor Care voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. Na een opdracht zorgt onderaannemer dat materialen en andere zaken binnen gestelde termijn op een aangewezen plaats door Pro Floor Care, schoon en zonder schade worden teruggeplaatst. Wordt hieraan niet binnen de gestelde termijn gehandeld, dan wordt verwezen naar artikel 10.4 Algemene huurvoorwaarden voor bedrijven en onderaannemers.
2. De onderaannemer dient zich adequaat te verzekeren tegen diefstal, verlies en beschadiging van bovengenoemde zaken.
3. Pro Floor Care kan de opdrachtgever schriftelijk verzoeken diens orders en/of aanwijzingen rechtstreeks aan de onderaannemer te geven. In dat geval zal Pro Floor Care de onderaannemer informeren en is de onderaannemer verplicht de door de opdrachtgever gegeven orders en/of aanwijzingen op te volgen.
4. De onderaannemer verplicht zich de door Pro Floor Care gegeven werkinstructies (bijvoorbeeld taakinstructies, kwaliteitszorg, veiligheidsvoorschriften, verwerkingsvoorschriften e.d.) te bestuderen, in acht te nemen en uit te voeren.
5. De onderaannemer is, zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Pro Floor Care, niet bevoegd (een deel van) het werk door een derde te laten uitvoeren. De onderaannemer blijft ook dan jegens Pro Floor Care verantwoordelijk en aansprakelijk voor het door hem uitbestede werk. Onder derden worden tevens verstaan: door anderen ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten.
6. Indien de onderaannemer het werk met inachtneming van lid 5 van dit artikel geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een derde, dient hij daarvoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen, waarop de onderhavige onderaannemings voorwaarden (inclusief dit kettingbeding) van toepassing zijn. De onderaannemer dient een kopie van de overeenkomst met voorwaarden aan Pro Floor Care te overleggen op verbeurte van een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 10.000,00 dan wel een nader schriftelijk overeengekomen boete.
7. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat de onderaannemer zaken zal leveren, garandeert de onderaannemer de deugdelijkheid van deze zaken. De onderaannemer vrijwaart Pro Floor Care voor aanspraken van derden met betrekking tot (schade ontstaan door) deze zaken.
8. Alle tussen Pro Floor Care en de onderaannemer overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn fatale termijnen. De onderaannemer heeft slechts recht op verlenging van de overeengekomen (op)leveringstermijn ingeval van overmacht, voor rekening van Pro Floor Care komende omstandigheden of wanneer door wijziging van de overeenkomst niet van de onderaannemer kan worden gevergd dat het aan hem opgedragen werk c.q. de te leveren zaken binnen de overeengekomen (op)leveringstermijn wordt c.q. worden (op)geleverd.
9. Aan de zijde van de onderaannemer kunnen, onder meer, de volgende omstandigheden geen beroep op overmacht rechtvaardigen: tekort aan materialen, staking, ziekte van personeel, te late (op)levering door leveranciers, onderaannemers of andere door de onderaannemer ingeschakelde derden.
10. De onderaannemer is verantwoordelijk voor zichzelf en de door hem ingeschakelde arbeidskrachten en vrijwaart Pro Floor Care voor aanspraken van derden voorvloeiend uit de uitvoering van het werk door deze arbeidskrachten en hem- of haarzelf;
11. Indien er sprake is van wangedrag of ongeschiktheid van de door de onderaannemer ingeschakelde arbeidskrachten, dit uitsluitend ter beoordeling van Pro Floor Care, is Pro Floor Care gerechtigd van de onderaannemer te verlangen dat hij deze arbeidskrachten vervangt. Voldoet de onderaannemer niet aan dit verzoek, dan is Pro Floor Care gerechtigd de betreffende arbeidskrachten van het werk te (laten) verwijderen. De onderaannemer is aansprakelijk voor alle kosten en schade welke hieruit voortvloeien en vrijwaart Pro Floor Care voor eventuele aanspraken van derden.
12. Indien de werkzaamheden worden vertraagd door voor rekening van de onderaannemer komende omstandigheden, dient alle daaruit voortvloeiende schade te worden vergoed door de onderaannemer.


Artikel 7: Meer- en minderwerk
1. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Pro Floor Care en de onderaannemer overeengekomen te worden.
2. Indien zich in de overeenkomst tussen Pro Floor Care en de onderaannemer zodanige wijzigingen voordoen dat meer- of minderwerk nodig is, dient de onderaannemer Pro Floor Care daar zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
b. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
c. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.
4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die bestemd zijn voor hetzij:
a. het aanschaffen van bouwmaterialen;
b. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;
c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de onderaannemer nader moeten worden ingevuld.
5. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
6. De kosten voor meer- of minderwerk worden verrekend bij de eindafrekening.


Artikel 8: Wetten en voorschriften
1. De onderaannemer verklaart bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wet- en regelgeving en de bepalingen van de door Pro Floor Care gesloten aannemingsovereenkomst. De onderaannemer verklaart deze wet- en regelgeving en de bepalingen van de aanneemovereenkomst in acht te zullen nemen bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. De onderaannemer verklaart bekend te zijn met de bepalingen van de ARBO-wet, de hieruit voortvloeiende besluiten en regelgeving en de van toepassing zijnde milieuwetten. Hij staat er voor in dat hij en de door hem ingeschakelde arbeidskrachten de betreffende voorschriften zullen naleven.


Artikel 9: Betaling en facturering
1. Pro Floor Care zal binnen 30 dagen na ontvangst van een duidelijke en gespecificeerde factuur tot betaling overgaan.
2. Facturen dienen door de onderaannemer te worden ingediend bij Pro Floor Care en zullen - indien dit aan de orde is - vergezeld gaan van een door de desbetreffende verantwoordelijke van Pro Floor Care of opdrachtgever van Pro Floor Care op de werklocatie afgetekende opdrachtbon;
3. De factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de artikelen 35, 35a en 35b van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De onderaannemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur bovendien in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
A. het nummer c.q. andere referentie van de overeenkomst dat c.q. die op het werk betrekking heeft;
B. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
C. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
D. naam, adres en woonplaats van de onderaannemer;
E. of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is. Indien de verleggingsregeling van toepassing is, dient het BTW-nummer van Pro Floor Care vermeld te worden. Indien de verleggingsregeling niet van toepassing is, dient de onderaannemer op de factuur tevens het bedrag van de omzetbelasting te vermelden.
4. Indien Pro Floor Care redelijkerwijs tot het oordeel komt dat de onderaannemer voor het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het bedrag waarin de overeenkomst voorziet, kan hij, na kennisgeving daarvan aan de onderaannemer, dat bedrag wijzigen.
5. Betalingstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Pro Floor Care zal slechts tot betaling overgaan zodra het (gedeelte van het) werk waarop een (termijn)betaling betrekking heeft, naar genoegen is opgeleverd.
6. Een door Pro Floor Care afgegeven opdrachtbon vrijwaart de onderaannemer niet voor latere aanspraken van de opdrachtgever in verband met niet conform de overeenkomst geleverde prestaties. Onderaannemer blijft tot 6 maanden na aftekenen van de opdrachtbon verantwoordelijk voor zijn geleverde prestaties. Pro Floor Care behoudt zich het recht om tot 6 maanden na facturatie van onderaannemer niet volledig uitgevoerde opdrachten in mindering te brengen op factuur;
7. Wanneer onderaannemer of een Zelfstandige Zonder Personeel gebruik maakt van machines, auto's en onderhoudsproducten van Pro Floor Care, is Pro Floor Care te allen tijde gerechtigd de kosten in mindering te brengen op facturen van onderaannemer. Dit geld ook voor reinigingskosten, boetes en schades ontstaan tijdens of buiten werktijden;
8. De door de opdrachtgever aan Pro Floor Care in rekening gebrachte kosten kunnen, voor zover zij op diens opdracht betrekking hebben, door Pro Floor Care op de onderaannemer verhaald worden. Pro Floor Care zal de belangen van de onderaannemer zo goed mogelijk behartigen;
9. Pro Floor Care is gerechtigd vorderingen van de onderaannemer te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op de onderaannemer. Dit geldt eveneens indien de onderaannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
10. Pro Floor Care is te allen tijde gerechtigd om een deel van het gefactureerde bedrag te storten op de G- rekening van onderaannemer, dan wel dit deel rechtstreeks aan de belastingdienst en/of het UWV te voldoen. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen bedraagt het deel dat Pro Floor Care op de G-rekening van onderaannemer kan storten 40% van het loonkostenbestanddeel van het factuurbedrag. Onderaannemer dient het loonkostenbestanddeel te vermelden op de factuur.
11. Indien bij Pro Floor Care het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de onderaannemer niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de belastingdienst of het UWV voldoet of zal voldoen, heeft Pro Floor Carehet recht het in lid 9 van dit artikel vermelde percentage dan wel hetgeen nader is overeengekomen, rechtstreeks aan de belastingdienst c.q. het UWV te voldoen. Dit gerechtvaardigd vermoeden bestaat in ieder geval indien de onderaannemer zich niet aan zijn verplichtingen gesteld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden houdt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Indien de onderaannemer of een door hem ingeschakelde onderaannemer (een deel van de) sociale premies en/of belastingen niet heeft betaald en Pro Floor Care hiervoor door de belastingdienst of het UWV wordt aangesproken, dan heeft Pro Floor Care uitdrukkelijk een regresrecht op de onderaannemer. Pro Floor Care verkrijgt op het moment van voornoemde aansprakelijkstelling een, zonder nadere ingebrekestelling, onmiddellijk en volledig opeisbare vordering op de onderaannemer voor het gehele bedrag van de aansprakelijkstelling. Deze vordering wordt vermeerderd met een rente van 2% cumulatief per maand, ingaande op het moment van aansprakelijkstelling, welke doorloopt tot de dag van betaling. Een gedeelte van een maand wordt hierbij berekend als een hele maand.
2. Indien Pro Floor Care door of namens het personeel van de onderaannemer wordt aangesproken en hij aan zijn verplichtingen jegens hen voldoet, verkrijgt Pro Floor Care dezelfde vordering op de onder- aannemer als in het vorige lid van dit artikel is genoemd.
3. Indien de onderaannemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Pro Floor Care voldoet, is Pro Floor Care bovendien gerechtigd aan de onderaannemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
4. De in lid 3 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
A. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
B. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
C. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
D. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
5. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Pro Floor Care gerechtigd aan de onderaannemer over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 4 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de onderaannemer in rekening te brengen.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Pro Floor Care gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 1 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. De onderaannemer vrijwaart Pro Floor Care voor aanspraken tot vergoeding van schade verband houdende met door de onderaannemer uitgevoerde werkzaamheden.


Artikel 11: Tussentijdse beëindiging
1. Pro Floor Care en de onderaannemer kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de overeenkomst te beëindigen.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, is Pro Floor Care gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring aan de onderaannemer te ontbinden, op het tijdstip waarop de onderaannemer:
A. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
B. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
C. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
D. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
E. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
4. De onderaannemer is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze voorwaarden.
5. Pro Floor Care behoudt zich bovendien het recht voor, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring de gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de onderaannemer, nadat hij in gebreke is gesteld, zijn verplichtingen ter zake van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet nakomt, dan wel indien de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst beëindigt.
6. Het in lid 5 van dit artikel bepaalde geldt eveneens indien de onderaannemer de bedrijfsuitoefening van dan wel de zeggenschap over zijn onderneming aan een ander overdraagt, tenzij deze (andere) partij aannemelijk maakt dat de uitvoering van de overeenkomst daar geen nadeel van ondervindt.
7. Bij ontbinding van de overeenkomst door de onderaannemer, is Pro Floor Care gerechtigd de daarmee voor Pro Floor Care gepaard gaande kosten bij de onderaannemer in rekening te brengen. Hieronder worden onder andere begrepen de kosten die Pro Floor Care moet maken voor het zoeken naar en inschakelen van een nieuwe onderaannemer.
8. Pro Floor Care behoudt in alle gevallen recht op volledige schadevergoeding.


Artikel 12: Verbod van cessie
Het is de onderaannemer verboden zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op Pro Floor Care zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.


Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
1. Pro Floor Care geldt steeds als de maker of ontwerper van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte, vervaardigde en ontwikkelde bescheiden, modellen, instructies, offertes, certificaten, werkwijzen, schema's e.d.. Pro Floor Care blijft c.q. wordt de rechthebbende van alle hierop rustende intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of voornoemde bescheiden e.d. door of namens de gebruiker dan wel de onderaannemer zijn verstrekt, vervaardigd of ontwikkeld. Deze bescheiden e.d. worden - indien mogelijk - door de onderaannemer van duidelijke kenmerken voorzien.
2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
3. De onderaannemer staat er voor in dat de in lid 1 bedoelde bescheiden e.d. door hem slechts binnen de context van de overeenkomst worden gebruikt en niet worden vermenigvuldigd of aan derden worden verstrekt. Een en ander op verbeurte van een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 5.000,00 (of een nader overeen te komen bedrag) per overtreding.
4. De onderaannemer staat er tevens voor in dat alle door hem aan Pro Floor Care te verstrekken of verstrekte bescheiden e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De onderaannemer is aansprakelijk voor eventuele schade die Pro Floor Care door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Pro Floor Care voor aanspraken van deze derden.


Artikel 14: Vertrouwelijke informatie
1. De onderaannemer verplicht zich tot geheimhouding van alle (bedrijfs)informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over Pro Floor Care heeft verkregen en waarvan Pro Floor Care heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan de onderaannemer weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De onderaannemer zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. De onderaannemer zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat de door hem ingeschakelde arbeidskrachten en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.


Artikel 15: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op de tussen Pro Floor Care en de onderaannemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Pro Floor Care is gevestigd, zij het dat Pro Floor Care altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de onderaannemer is gevestigd.
3. Indien de onderaannemer gevestigd is buiten Nederland, is Pro Floor Care gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de onderaannemer gevestigd is.


PFC Projects bv Amsterdam 2018

 

Vorige pagina
U bent hier:
Herengracht 282
1016 BX, Amsterdam
Nederland

T.: 020 217 07 04
F.: 020 217 07 05
E.: info@profloorcare.nl

K.v.K.: 34389793
Btw: NL 822.329.268.B01

Natuursteen onderhoud, restauratie en renovatie 

Vloeronderhoud beton, slijpen en polijsten